1. Taraflar
İşbu kullanıcı sözleşmesi, Serpil ERDOĞAN ile toztorbasimarket.com , toztorbasimarket.net ve toztorbam.com sitesinden sipariş veren Kullanıcı arasında Kullanıcının toztorbasimarket.com , toztorbasimarket.net ve toztorbam.com sitesinden sipariş verme anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, toztorbasimarket.com , toztorbasimarket.net ve toztorbam.com sitesinden sipariş verdiğinde, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. ŞİRKET, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi ALICI ve SATICI' nın sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra SİTE' nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin Kabul edilmesi anlamına gelir.
2. Tanımlar
Şirket: Serpil ERDOĞAN  
Kullanıcı: toztorbasimarket.com , toztorbasimarket.net ve toztorbam.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilin de yararlanan kişilerdir. Alıcı: toztorbasimarket.com , toztorbasimarket.net ve toztorbam.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle "satıcı" tarafından satıma arz edilen mal hizmetleri satın alan "kullanıcı" Site: toztorbasimarket.com , toztorbasimarket.net ve toztorbam.com  isimli alan adında oluşan web sitesi. Sözleşme: İşbu kullanıcı sözleşmesi
3. Kullanım ve Üyelik Şartları
a) Üyelik "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. b) "Site"ye üye olabilmek için reşit olmayan kişilerin ebeveyni ile beraber standart üyelik formunu doldurmaları gerekmektedir. c) "Site"de alım-satım yapabilme yetkisi, sadece şirket ile hukuken bağlayıcı sözleşmeyi; sitede üye olmak kaydıyla onaylayan alıcı ve satıcılarda bulunmaktadır. d) "Site" içeriği, kısmen ya da tamamen, şirket ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılımda dahil olmak üzere, "site" içeriğindeki tüm materyaller (yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret) ve sair fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, kullanıcı "site"nin yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yenisini yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz. Kullanıcı "site"de yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim ve ses materyallerini "site"ye bağlı kaldığı sure boyunca kullanma hakkına sahiptir. e) "Site"de 3. şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de bulunmaktadır. "Site" bu 3. şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. "Site" kanalıyla bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar, bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır ve bu nedenle "site"ye hiçbir sorumluluk yüklenemez. f) Kullanıcı forum alanlarını ve chat odalarını kullanarak başka kullanıcılarla iletişime girebilir, sohbet edebilir, mesaj gönderebilir. "Site"nin herhangi bir alanında kullanıcının izni olmaksızın kişisel bilgileri yayınlanamaz. Ancak hatırlatılmalıdır ki sohbet anında verdiğiniz kişisel bilgileriniz 3. kişiler tarafından kullanılabilir. "Site"nin böyle bir durumda hiçbir sorumluluğu yoktur. "Site" ayrıca kendisine bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda iletişim kurulmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları da içerebilir. "Site" forum alanları ve chat odalarına gönderilen mesajları, bilgileri veya dosyaları denetlemez ve bu nedenle "site"ye sorumluluk yüklenilemez. Kullanıcının forum alanlarını ve chat odalarını kullanırken aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir: - Diğer kullanıcıların forum alanlarını, chat odalarını ve diğer iletişim alanlarını kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek. - Suç teşkil edecek ya da suça teşvik edecek düzeyde tehditkar, hakaret küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı ve rahatsız edici bilgi postalamamak ya da iletmemek. - Sahibinden ya da hak sahibinden izin almaksızın, gizlilik hakkını ya da yayın hakkını ihlal eden ve mülkiyet hakkı başta olmak üzere telif hakkını ve ticari marka hakkını ihlal ederek elde edilen hiçbir bilgi, yazılım ya da başka malzemeyi postalamamak ya da iletmemek. -Virüs yada başka bir zararlı unsur içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi postalamamak ya da iletmemek. - Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi postalamak, iletmemek ya da kullanmamak. Kullanıcı bu hizmeti kullanırken, "site"nin forum alanlarını, chat odalarını ve diğer iletişim alanlarını denetleme zorunluluğunun olmadığını baştan Kabul etmiş sayılır. "Site"nin yukarıda sayılan şartlara kısmen ya da tamamen uyulmadığını tespit etmesi halinde söz konusu bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkı vardır. "Site" herhangi bir yasal ya da idari talep doğrultusunda her türlü bilgiyi açıklama hakkını saklı tutar. "Site" malzemelerin kullanımından ya da kullanılmamasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı "site"yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışından dolayı "site"nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır. Bu anlaşma, "site" tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın feshedilinceye kadar geçerlidir. Anlaşmanın son bulması durumunda, kullanıcının forum alanlarına erişme yetkisi sona ererken anlaşma doğrultusunda kendisine yüklenen sorumlulukları devam eder.
4. Ücretler
- ALICI sıfatı ile üye olmak ve sergilenen ürünleri belirtilen fiyatları ile satın alma hizmeti ücretsizdir. 
- Sergilenen ürünlerin fiyatları SATICI tarafından belirlenir ve belirli gün ve dönemlerde değişiklik gösterebilir.
5. Şirketin Görev ve Sorumlulukları
"Site" ŞİRKET'in ürünlerini sergilediği ve ALICI' ların bu ürünleri sanal ortamda satın aldıkları mağazadır. ŞİRKET "site" aracılığıyla sadece kendine ait ürünlerin sorumluluğunu üstlenmiştir
6. ALICI' nın Sorumlulukları
ALICI "site"nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı şirketten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen Kabul ve taahhüt eder. ALICI ürün satın alırken, kısacası bu sözleşmede yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken iş bu sözleşmenin yanı sıra halen yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı; aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET'i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. ALICI' nın "site"de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda ALICI' nın üyeliği ŞİRKET' in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin ŞİRKET tarafından iptal edilmesi halinde KULLANICI' lar "site" hizmetlerinden yararlanamazlar ve bu tür durumların oluşmasına caydırıcı etken olması amacıyla geçmiş ve gelecek üyelik ücretinin geri ödenmeyeceğini peşinen kabul eder. ALICI kimliğini her istediğinde doğru olarak ibraz etmek zorundadır. ALICI 3.özel veya tüzel kişilerin telif haklarını ihlal etmez. ALICI "site"nin çalışmasını olumsuz etkilemek amacı ile hiçbir faaliyette bulunamaz.
7. Gizlilik
ŞİRKET ve KULLANICI' lar, KULLANICI' lara ait şahsi bilgileri ancak "Site Gizlilik Politikası"nda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir veya dağıtabilirler.
8. Tazminat
ALICI, bu sözleşme veya bu sözleşmenin içerdiği belgelere uymaması halinde 3.şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET' in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.
9. Tarafların Bağımsızlığı
ALICI ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur ve bu sözleşme sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.
10. Fesih
"Site" bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı KULLANICI hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
11. Anlaşmazlıklar
ŞİRKET' in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, ALICI ve SATICI, "site"deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve  bu anlaşmazlıkların yol açacağı iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET' i temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve 3. kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten kendisini muaf tutmayı "site"ye üye olarak bu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.
12. Kredi Kartı Güvenliği
"Site" kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda ALICI' dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. ALICI kredi kartı güvenliği için "site" tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. "Site" hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik ölçütlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir. Bu durumda ALICI bir hak iddia edemez.